Högstadieskolor i Arvika övergår till distansundervisning – "Beslutet tas av säkerhetsskäl"

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har i sam­råd med Smitt­skydd Värm­land beslu­tat att års­kurs 7–9 på Cen­tral­sko­lan och Kyr­ke­by­sko­lan ska över­gå till distans­un­der­vis­ning, bland annat på grund av att fle­ra ele­ver på de båda sko­lor­na kon­sta­te­rats smit­ta­de av covid-19. Det med­de­lar kom­mu­nen på sin hemsida. 

Distans­un­der­vis­ning­en bör­jar gäl­la från och med mån­da­gen den 14 decem­ber och pågår fram tills den 18 decem­ber. En av anled­ning­ar­na till beslu­tet är att det finns en hög andel sju­kan­mäl­da ele­ver med sym­tom, med­de­lar kom­mu­nen. "Beslu­tet tas av säker­hets­skäl då en oro för ökad smitt­sprid­ning finns" står det på kom­mu­nens hemsida.

Det finns möj­lig­het för ele­ver som vill att äta lunch att göra det på sin ordi­na­rie sko­la, och ele­ver i behov av sär­skilt stöd kom­mer att ha möj­lig­het att få under­vis­ning på sko­lan. "Det­ta görs i sam­råd med sko­lan", skri­ver kommunen.

Läs ock­så: CORONA: Störs­ta vec­ko­ta­let i Arvika