Gateskolans rektor bekräftar – "Vi har enstaka fall"

Nyheter och klipp

Gate­sko­lans rek­tor Lise­lott Öberg Stridh bekräf­tar att det finns coro­na­smit­ta på Gate­sko­lan i Arvi­ka.
- Vi har ensta­ka fall på både låg- och mel­lan­sta­di­et, berät­tar hon.

- Jag har ännu ej fått något sam­tal från smitt­spår­nings­en­he­ten om ytter­li­ga­re even­tu­el­la åtgär­der eller infor­ma­tion som de bedö­mer ska gå ut.
- Det ser jag som ett gott tec­ken i nulä­get, tilläg­ger hon.

Under fre­da­gen kom beske­den att tre hög­sta­di­e­sko­lor i Arvi­ka, Este­tis­ka sko­lan, Kyr­ke­by­sko­lan och Cen­tral­sko­lan, kom­mer att över­gå till distans­un­der­vis­ning från och med måndag.

Läs ock­så: Tre hög­sta­di­e­sko­lor i Arvi­ka över­går till distansundervisning