Musikskolan stänger för gymnasie- och högstadieelever

Nyheter och klipp

Under lör­da­gen beslu­ta­des att musik­sko­lan ska ha distans­un­der­vis­ning för hög­sta­die- och gym­na­si­e­e­le­ver vec­ka 51. Sko­lans lära­re har bli­vit infor­me­ra­de om beslu­tet.
- Låg- och mel­lan­sta­di­e­e­le­ver­na fort­sät­ter att kom­ma till musik­sko­lan, men det blir ing­en grupp­un­der­vis­ning eller ensemb­ler, berät­tar Malin Linell, Kul­tur­sko­le­chef i Arvika.

Under fre­da­gen med­de­la­de kom­mu­nen att de två kom­mu­na­la hög­sta­di­e­sko­lor­na Cen­tral­sko­lan och Kyr­ke­by­sko­lan kom­mer att över­gå till distans­un­der­vis­ning från och med mån­da­gen den 14 decem­ber till den 18 decem­ber. Sam­ma dag beslu­ta­de Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um att även de skul­le över­gå till distans­un­der­vis­ning.
– Beslu­tet togs all­de­les nyss nu under fre­dags­kväl­len, berät­ta­de David Johan­nes­son, Admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka sko­lan för Arvi­ka­ma­ga­si­net på fre­da­gen.
Under lör­da­gen beslu­ta­des att även musik­sko­lan ska över­gå till distans­un­der­vis­ning, men endast för gym­na­sie- och hög­sta­di­e­e­le­ver.
- igår beslu­ta­de vi att musik­sko­lan kom­mer ha distans­un­der­vis­ning för hög­sta­die- och gym­na­si­e­e­le­ver näs­ta vec­ka, berät­tar Malin Linell.