Premiär för traktorlucia i Mangskog – Kan bli tradition

Nyheter och klipp

Lör­da­gen den 12 decem­ber anord­na­de Anna-Lena Fred­riks­son ett annorlun­da Luci­a­tåg i Mangskog, ett så kal­lat "trak­tor­lu­ci­a­tåg". I tåget fanns bland annat trak­to­rer, fyr­hju­ling­ar, EPA- och A‑traktorer. Tåget avgick från Slo­byn kloc­kan 18.00 på kväl­len och kör­de till Lund­by och tillbaka.

- Det var cir­ka 28 trak­to­rer och EPA-trak­to­rer, någon fyr­hju­ling, berät­tar Anna Karin Johans­son, en av luci­a­tå­gets åskå­da­re.
- Utan­för kyr­kan i Mangskog stod cir­ka 50 per­so­ner och tit­ta­de, och när de kom till Ica Lund­by livs fick de glögg och pep­par­ka­kor innan de vän­de hem igen, berät­tar hon.

FOTO: LENA WEST.

Det var Anna-Lena Fred­riks­son som arran­ge­ra­de trak­tor­lu­ci­a­tå­get. Hon berät­tar att det kom smyc­ka­de trak­to­rer, fyr­hju­ling­ar, EPA- och A‑traktorer och kär­ror, bland annat.
- Ald­rig i min vil­das­te fan­ta­si trod­de jag på den­na upp­slut­ning, vil­ken respons!, beskri­ver Anna-Lena efteråt.
Hon berät­tar att det var någ­ra med fyr­hju­ling som und­ra­de om de fick kom­ma.
- Själv­klart fick de det, fort­sät­ter hon.

Längst fram i tåget kör­de Anna-Lena med en trak­tor som bar på en luci­akro­na gjord av kyck­ling­nät, lakan och ljussling­or, fast­spi­kat på en trä­ram. Bland for­do­nen i tåget fanns ock­så en pick­up med en tom­te­lu­va gjord av rött tyg över en kon av trä. Det fanns ock­så en åkgräs­klip­pa­re som var stjärn­gos­se, med en strut på huven och en stjär­na gjord av papp, berät­tar hon.

FOTO: ANNA-LENA FREDRIKSSON.

Anna-Lena berät­tar att for­do­nen i tåget bland annat var smyc­ka­de med lam­por, ljussling­or, glit­ter och gran­ris.
- Fan­ta­sin flö­da­de, tilläg­ger hon.

Tidi­ga­re år har man under hös­ten haft trak­tor­fot­boll i Mangskog, något som inte blev av i år. Istäl­let blev det ett trak­tor­lu­ci­a­tåg, något som kan bli en tra­di­tion, enligt Anna-Lena. Först bol­la­de hon tan­ken på ett trak­tor­lu­ci­a­tåg med en med­lem i bya­la­get, berät­tar hon. Där­ef­ter gjor­de hon ett inlägg på Face­book som dela­des av fle­ra per­so­ner. Hon sat­te ock­så upp en affisch vid Ica Lund­by livs.

- Jag kan inte nog tac­ka alla som var med och spred gläd­je både på och bred­vid vägen den­na kväll. Det­ta kan lätt få bli en tra­di­tion, avslu­tar Anna-Lena.