Nationella proven ställs in

Nyheter och klipp

Skol­ver­ket har beslu­tat att stäl­la in vårens natio­nel­la prov. Det­ta beslut omfat­tar bland annat grund­sko­lan, gym­na­sie­sko­lan och vux­en­ut­bild­ning­en, skri­ver Rege­ring­en i ett press­med­de­lan­de.

– Sko­lan behö­ver goda för­ut­sätt­ning­ar att pla­ne­ra. Där­för ger vi nu, i god tid, besked om att Skol­ver­ket har beslu­tat att stäl­la in de natio­nel­la pro­ven under våren 2021. Skol­ver­kets beslut är nöd­vän­digt, även om det så klart inte är önsk­värt. De natio­nel­la pro­ven hål­ler hög kva­li­tet och är ett bra stöd i betygs­sätt­ning­en. En posi­tiv kon­se­kvens av det här beske­det är dock att ele­ver och lära­re kom­mer få mer tid till under­vis­ning. Det kom­mer ock­så kun­na lät­ta på vis­sa lära­res arbets­bör­da, säger utbild­nings­mi­nis­ter Anna Ekström.

Skol­ver­ket kom­mer att erbju­da mate­ri­al som är fri­vil­ligt för sko­lor att använ­da och som lära­re kan ha nyt­ta av vid bedöm­ning av ele­ver­nas kun­ska­per och vid betyg­sätt­ning.

Undan­tag görs för pro­ven i års­kurs 3 på låg­sta­di­et. Skol­ver­ket gör bedöm­ning­en att det går att genom­fö­ra des­sa prov på så sätt att syf­tet med dem upp­nås, då des­sa prov inte görs en bestämd dag utan under en läng­re peri­od. "De natio­nel­la pro­ven i års­kurs 3 är till exem­pel vik­ti­ga för att tidigt fånga upp ele­ver som är i behov av stödin­sat­ser" skri­ver Regeringen.