Fyra coronafall på Estetiska skolan – Elever och personal smittade

Nyheter och klipp

En lära­re på Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um har bekräf­tats smit­tad med covid-19. Sedan tidi­ga­re har två per­so­ner bland sko­lans per­so­nal samt en elev bekräf­tats smit­ta­de. Nu har sko­lan totalt 4 bekräf­ta­de corona­fall bland ele­ver och personal.

Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um. FOTO: SAKEUS BERG.

- Lära­ren under­vi­sar på vårt hög­sta­di­um och var på sko­lan senast i fre­dags den 11 decem­ber, men fick inte symp­tom för­rän på kväl­len mån­dag den 14 decem­ber, berät­tar David Johan­nes­son, admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka sko­lan.
- Enligt Smitt­skydd Värm­lands kri­te­ri­er räk­nas man som smitt­sam 24 tim­mar innan förs­ta symp­tom, så i det här fal­let är and­ra per­so­ner på sko­lan inte utsat­ta för någon smitt­risk och vi har där­för inte behövt sam­rå­da med Smitt­skydd Värm­land den här gång­en, fort­sät­ter han.

Hög­sta­di­et har haft distans­un­der­vis­ning sedan mån­da­gen den 14 decem­ber, och enligt David är all risk för smitt­sprid­ning på sko­lan sedan dess där­för mini­mal.
- Någ­ra kraft­ful­la­re åtgär­der än så kan sko­lan inte vid­ta, kon­sta­te­rar han.

David berät­tar att det är Smitt­skydd Värm­land som står för smitt­spår­ning­en och att de inte gett någ­ra indi­ka­tio­ner på att smitt­sprid­ning skul­le före­kom­mit på sko­lan.
- Men sam­ti­digt går det för­stås inte att ute­slu­ta. Ing­en vet säkert vil­ka vägar smit­tan tar, avslu­tar David.