Bekräftad coronasmitta på äldreboende i Arvika

Nyheter och klipp

En per­son bland per­so­na­len på äldre­bo­en­det Västängs­går­den i Arvi­ka har kon­sta­te­rad coro­na­smit­ta. Per­so­nen har inte varit i jobb med sym­tom, enligt Kristin Norr­gård, avdel­nings­chef avdel­ning boen­de, vård och omsorg i Arvi­ka kommun.

Gen­re­bild. FOTO: JC GELLIDON/UNSPLASH

- Vi föl­jer Smitt­skydds ruti­ner och rekom­men­da­tio­ner när det gäl­ler smitt­spår­ning, använ­dan­de av skydds­ut­rust­ning, basa­la hygi­enru­ti­ner, avstånd i per­so­nalut­rym­men och städ­ning, berät­tar Kristin, och fort­sät­ter:
- Per­so­na­len är väl kän­da med de ruti­ner vi har gäl­lan­de att hind­ra smittspridning.