Lyckat test av pumpar vid översvämningsskyddet

Nyheter och klipp

Under som­ma­ren invig­des Arvi­kas nya över­sväm­nings­skydd. Skyd­det är byggt mel­lan Glaf­s­fjor­den och Kyrk­vi­ken och ska skyd­da mot över­sväm­ning­ar. Nu har pum­par­na vid skyd­det tes­tats vid fullt flö­de, och det blev ett lyc­kat test, skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Över­sväm­nings­skyd­det invig­des den 2 juli 2020. Arkiv­bild. FOTO: SAKEUS BERG

Vid testet av pum­par­na utbil­da­des per­so­na­len i hur det fun­ge­rar. "När vatt­net ris­ke­rar att över­sti­ga +47 m ö.h stängs luc­kor­na i över­sväm­nings­skyd­det och det vat­ten som kom­mer till Kyrk­vi­ken via vat­ten­drag och neder­börd pum­pas ut i Glaf­s­fjor­den" skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da. Pum­par­na körs på elnät, men krä­ver även hjälp av die­se­lel­verk för att kun­na köras på full effekt.