BESKED: Sverige börjar vaccinera på söndagen den 27 december

Nyheter och klipp

Soci­al­mi­nis­ter Lena Hal­lengren.
FOTO: REGERINGSKANSLIET.

De förs­ta svens­kar­na ska vac­ci­ne­ras på sön­da­gen den 27 decem­ber. Det berät­ta­de soci­al­mi­nis­ter Lena Hal­lengren på en press­träff under tisdagen.

- Pla­nen är att vac­ci­ne­ra de förs­ta svens­kar­na den 27 decem­ber, vil­ket är i lin­je med den mål­bild som EU-kom­mis­sio­nen ord­fö­ran­de Ursu­la von der Ley­en har utta­lat, säger soci­al­mi­nis­ter Lena Hal­lengren på en press­träff under tisdagen.

- Det kom­mer ytter­li­ga­re nya vac­ci­ner som kan bli aktu­el­la för inköp och använd­ning, men hit­tills så är det allt­så Pfizer's BioNTech's vac­cin som är god­känt och som beräk­nas anlän­da till Sve­ri­ge så att vac­ci­na­tio­ner­na kan inle­das nu på sön­dag, säger Hal­lengren på pressträffen.