Kommunen stänger ner ytterligare verksamheter – Se hela listan

Nyheter och klipp

Kom­mu­nen stäng­er nu ytter­li­ga­re verk­sam­he­ter för att för­hind­ra smitt­sprid­ning­en av coro­na­vi­ru­set. Nedan kan du läsa om vil­ka verk­sam­he­ter som påverkas.

Arkiv­bild.

Musik­sko­lan bedri­ver distans­un­der­vis­ning för alla ele­ver till och med 24 janu­a­ri. Den kom­mu­na­la vux­en­ut­bild­ning­en och ANC anpas­sar sin verk­sam­het, men bedri­ver gene­rellt ing­en distansundervisning. 

Gym­na­si­ets verk­sam­het bedrivs från och med mån­dag 7 decem­ber till och med 24 janu­a­ri på distans, med syf­tet att hind­ra smitt­sprid­ning. Arvi­ka ung­doms­gårds verk­sam­het är stängd.

All verk­sam­het på Öpp­na för­sko­lan är tills vida­re pau­sad. Inom för­sko­lan görs anpass­ning­ar vid hämt­ning och läm­ning för att mini­me­ra kon­takt. "I Arvi­ka häm­tas och läm­nas bar­nen mesta­dels utom­hus" skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da. Grund­sko­lan åter­går till nor­mal under­vis­ning från och med 11 janu­a­ri, med­de­lar kom­mu­nen. För­sko­le­klass till års­kurs 6 fort­sät­ter som tidi­ga­re, inga utom­stå­en­de tillåts i loka­ler­na, inte hel­ler för­äld­rar. Utveck­lings­sam­tal genom­förs på distans.Sim- och sport­hal­len har stängt för all­män­he­ten sen­dan i novem­ber. Sim­hal­len stäng­er all sin verk­sam­het mel­lan 19 decem­ber och 24 janu­a­ri, men det­ta kan kom­ma att för­läng­as. Sport­hal­len och sim­hal­lens motions­hall är helt stäng­da för all­män­het och för­e­ning­ar under tiden 23 decem­ber till 24 janu­a­ri, men även det­ta kan kom­ma att förlängas. 

All­män­he­tens åkning i ishal­len har stängt till och med den 24 janu­a­ri, men det­ta kan kom­ma att för­läng­as, skri­ver kom­mu­nen. Även Mil­jömy­ran hål­ler sin verk­sam­het stängd, från 23 decem­ber till 10 janu­a­ri, även det­ta kan kom­ma att för­läng­as enligt kom­mu­nen. Fri­tids­ban­kens verk­sam­het hålls även den stängd i nuläget.

Bib­li­o­te­ket har stängt fram tills den 24 janu­a­ri 2021. Bok­bus­sens turer är ock­så inställ­da under sam­ma peri­od. Konst­hal­len är stängd under decem­ber, eftersom inga utställ­ning­ar pågår. Övri­ga muse­er i kom­mu­nen är för­e­nings­driv­na och hål­ler öppet uti­från Folk­hälso­myn­dig­he­tens restrik­tio­ner. Rits hål­ler öppet med restrik­tio­ner, och med möj­lig­het till digi­ta­la arrangemang.

När det kom­mer till vård och omsorg görs anpass­ning­ar för att möj­lig­gö­ra till­gång till gemen­skaps­ut­rym­men i kom­mu­na­la boen­den. "Besö­ka­re upp­ma­nas kraft­fullt att använ­da anvi­sad skydds­ut­rust­ning vid besök", skri­ver kommunen.

Vård­cen­tra­len Verk­sta­dens entré är stängd och begrän­sad till endast besö­ka­re med pla­ne­ra­de besök, samt per­so­nal. Per­so­nal har möj­lig­het att kom­ma in genom en tagg som de har.

Tek­nik i Väst hål­ler sina loka­ler stäng­da för exter­na besö­ka­re. Även Kor­pra­lens mat­sal hål­ler stängt för exter­na besö­ka­re, och Café Kor­pra­len är inställt. "Mos­se­bergs avfalls­an­lägg­ning är öppen, men har infört ruti­ner för att att hind­ra för många besö­ka­re åt gång­en" skri­ver kommunen.