Kyrkvikens vattennivå förväntas stiga

Nyheter och klipp

Gen­re­bild.

Arvi­ka kom­mun går ut med en rap­port om läget gäl­lan­de vat­ten­ni­vå­er­na i Kyrk­vi­ken. Enligt pro­gno­sen för­vän­tas vatt­net sti­ga den när­mas­te veckan.

Det har kom­mit myc­ket regn den senas­te tiden som gjort att vat­ten­ni­vå­er­na sti­git. Det kom­mer en del frå­gor till kom­mu­nen om hur läget ser ut. På tis­da­gen den 22 decem­ber upp­mät­tes Kyrk­vi­kens vat­ten­ni­vå till +46.78 meter över havet, en ökning med 3,6 deci­me­ter från före­gå­en­de vec­kas mät­ning. Nu vän­tas vat­ten­ni­vå­er­na sti­ga, enligt kommunen.

"Arvi­ka kom­mun, lik­som Säff­le kom­mun, föl­jer utveck­ling­en noga – och får hjälp i det arbe­tet av SMHI:s och For­tums pro­gno­ser för den kom­man­de tiden" skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.