18 centimeter från att översvämningsskyddet aktiveras – Vattnet väntas stiga

Nyheter och klipp

Arvi­ka stads­park, sön­da­gen den 27 decem­ber 2020. FOTO: THERESE OLSSON.

Vat­ten­ni­vån i Kyrk­vi­ken och Glaf­s­fjor­den har nu sti­git ytter­li­ga­re, och det krävs bara en ökning på 18 cen­ti­me­ter för att vat­ten­ni­vån ska nå upp till 47 meter över havet och över­sväm­nings­skyd­det ska öpp­nas, det­ta enligt den senas­te mät­ning­en av vat­ten­ni­vån som gjor­des dagen före julafton.

Den senas­te mät­ning­en av vat­ten­ni­vån gjor­des ons­da­gen den 23 decem­ber, och då mät­tes vat­ten­ni­vån till +46,82 meter över havet. Nor­mal­vat­ten­ni­vån för Glaf­s­fjor­den är +45,79 meter över havet. Den högs­ta vat­ten­ni­vån som varit i Glaf­s­fjor­den är +48,88 meter över havet, det­ta var hös­ten 2000. "Som pro­gno­sen ser ut nu för­vän­tas vatt­net sti­ga när­mas­te vec­kan" skrev kom­mu­nen på sin hem­si­da den 22 decem­ber. Inga nya mät­ning­ar av vat­ten­ni­vån har pre­sen­te­rats sedan den 23 december.

HAR DU BILDER ELLER VET DU MER?
Tip­sa Arvi­ka­ma­ga­si­net eller skic­ka bil­der via mejl!