Vaccineringen i Sverige har inletts – 80.000 nya doser väntas kommande vecka

Nyheter och klipp

De förs­ta vac­cin­do­ser­na till skydd mot covid-19 har nu getts i Sve­ri­ge, och vac­ci­ne­rings­ar­be­tet är där­med igång. I bör­jan av kom­man­de vec­ka vän­tas totalt cir­ka 80.000 nya vac­cin­do­ser leve­re­ras. Doser­na skic­kas direkt från till­ver­ka­ren till lan­dets 21 regi­o­ner, skri­ver Folk­hälso­myn­dig­he­ten i et pressmeddelande.

"De förs­ta doser­na går till dem som har det all­ra störs­ta beho­vet av skydd, som boen­de på sär­skil­da boen­den för äld­re", skri­ver Folk­hälso­myn­dig­he­ten i press­med­de­lan­det. 80.000 nya doser vän­tas leve­re­ras kom­man­de vec­ka, men av säker­hets­säl är ankomst­ti­den och plat­ser sek­re­tess­be­lag­da för obehöriga.

– Det känns väl­digt bra att allt har gått som pla­ne­rat med den all­ra förs­ta leve­ran­sen så att det här vik­ti­ga arbe­tet kan kom­ma igång. Vac­ci­net är ett vär­de­fullt verk­tyg i arbe­tet med att han­te­ra pan­de­min, säger stat­s­e­pi­de­mi­o­log Anders Tegnell.