Kommunens vädjan: "Avstå gärna från nyårsfyrverkeriet"

Nyheter och klipp

Gen­re­bild. Arkivbild.

I cen­tra­la Arvi­ka är det för­bju­det att skju­ta rake­ter utan till­stånd av poli­sen, och inför nyårs­fi­ran­det påmin­ner Rädd­nings­tjäns­ten nu om detta.

"Det är all­tid den som han­te­rar fyr­ver­ke­ri­er­na som ansva­rar för att fyr­ver­ke­ri­er­na inte inne­bär ris­ker eller blir en olä­gen­het för omgiv­ning­en!" skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da. Fyr­ver­ke­ri­er kan han­te­ras om det inte inne­bär en risk för ska­da på per­so­ner eller egen­dom, eller inne­bär en olä­gen­het. För­u­tom det­ta ska fyr­ver­ke­ri­er­na han­te­ras med hän­syn till tid­punkt, plats och övri­ga omständigheter.

Ing­et kom­mu­nalt fyrverkeri

Arvi­ka kom­mun kom­mer inte hel­ler 2020 att stå för något kom­mu­nalt fyr­ver­ke­ri vid nyår. det med­de­lar kom­mu­nen på sin hem­si­da. "Avstå gär­na från nyårs­fyr­ver­ke­ri­et" skri­ver kommunen