Vattennivån stiger över gränsen – Inte aktuellt att aktivera översvämningsskyddet

Nyheter och klipp

Glaf­s­fjor­dens vat­ten­ni­vå­er kom­mer att sti­ga ytter­li­ga­re under nyårs­hel­gen. Det skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da. För­hopp­ning­en är att vat­ten­ni­vån ska nå sin kul­men runt den 3 janu­a­ri 2021. "Det­ta beror till störs­ta på mer neder­börd under de närms­ta dagar­na" skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Tis­da­gens mät­ning av vat­ten­ni­vån visar +47,07 meter över havet, och enligt dagens pro­gnos för­vän­tas vatt­net sti­ga ensta­ka cen­ti­me­ter till den 3 janu­a­ri för att sedan stag­ne­ra och sjun­ka i och med att väd­ret bli kal­la­re. "Om pro­gno­sen för­änd­ras i nega­tiv rikt­ning kom­mer vi att ta över­sväm­nings­skyd­det i bruk. Att göra det kan ske snabbt om det skul­le kom­ma att behö­vas" skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da.
- Vi kom­mer att möta de sti­gan­de vat­ten­ni­vå­er­na på det mest effek­ti­va sät­tet vi kan just nu, och som pro­gno­sen ser ut idag är inte det att akti­ve­ra över­sväm­nings­skyd­det. Den högs­ta nivå som pro­gno­sen visar hotar inte sam­hällsvik­tig verk­sam­het, utan vi kom­mer job­ba på and­ra sätt för att möta beho­ven, säger rädd­nings­chef Mat­ti­as Larsson.

Gång- och cykel­vä­gen när­mast Katt­vi­ken är avstängd på grund av att vat­ten­ni­vå­er­na sti­git över kaj­kan­ten. Kom­mu­nen väd­jar att respek­te­ra avspärr­ning­ar­na. Rädd­nings­tjäns­ten kom­mer att beva­ka vat­ten­ni­vå­er­na under hel­ger­na, med­de­lar kommunen.