Kommunen aktiverar översvämningsskyddet efter ny prognos

Nyheter och klipp

Kom­mu­nen har fat­tat beslut om att Arvi­kas över­sväm­nings­skydd ska akti­ve­ras, och för­be­re­del­ser för att kun­na mobi­li­se­ra skyd­det påbör­jas ome­del­bart. Kom­mu­nen har under ons­da­gen fått nya pro­gno­ser från For­tum som indi­ke­rar hög­re vat­ten­ni­vå­er än tidigare.

FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Arbe­tet för att kun­na använ­da skyd­det kom­mer att påbör­jas tors­da­gen den 31 decem­ber, och för­vän­tas vara klart inom cir­ka två dygn från att arbe­tet påbörjas.

När över­sväm­nings­skyd­det sedan är akti­ve­rat kom­mer det att inne­bä­ra en mar­gi­nell effekt på vat­ten­ni­vå­er­na utan­för över­sväm­nings­skyd­det, det­ta med hän­syn till de vat­ten­ni­vå­er som råder. "Det pri­mä­ra målet är att för­hind­ra fort­satt stig­ning av Kyrk­vi­kens vat­ten­ni­vå. I ett sena­re ske­de kan möj­lig­he­ten att sän­ka nivån även över­vä­gas" skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

På ons­da­gen den 30 decem­ber upp­mät­tes Kyrk­vi­kens vat­ten­ni­vå till +47,14 meter över havet.