Därför aktiveras översvämningsskyddet nu – Ny prognos pekar på högre nivåer

Nyheter och klipp

Kloc­kan 13.00 på ons­da­gen fat­ta­des beslu­tet om att över­sväm­nings­skyd­det skul­le akti­ve­ras.
- För­be­re­del­ser­na för det­ta är igång och under mor­gon­da­gen kom­mer det prak­tis­ka arbe­tet genom­fö­ras ute i sun­det. Över­sväm­nings­skyd­det för­vän­tas vara i funk­tion inom 48 tim­mar efter att arbe­tet påbör­jats, berät­tar rädd­nings­chef Mat­ti­as Larsson.

FOTO: THERESE OLSSON
FOTO: THERESE OLSSON

- Det före­kom­mer redan nu ett stort antal åtgär­der för att skyd­da mot de höga vat­ten­ni­vå­er­na, för­kla­rar Mattias.

Anled­ning­en till beslu­tet är att det under för­mid­da­gen kom nya pro­gno­ser som visar att visa­de att vatt­net tro­li­gen skul­le sti­ga ytter­li­ga­re jäm­fört med vad man trott hit­tills.
- Pro­gno­sen just nu är att vatt­nen­ni­vån sti­ger ett antal deci­me­ter till och att nivå­er­na når sin högs­ta punkt unge­fär en vec­ka in på det nya året.