Bil körde fast vid ladugård i Brunskog – Man misstänkt för drograttfylleri

Nyheter och klipp

Under nat­ten till ons­da­gen har det före­kom­mit två fall av miss­tänkt ratt­fyl­le­ri i Arvi­ka. Under nat­ten fick Poli­sen sam­tal från en per­son som sa att en bilist på något sätt har kört fast vid en ladu­gård i Brun­skog. En per­son från bilen har ock­så varit inne i ladu­går­den, där­ef­ter har per­so­ner­na lyc­kats få loss bilen och kört från platsen.

Poli­sen fick sedan syn på den aktu­el­la bilen och stop­pa­de den. I nulä­get är föra­ren, en man i 40-års­ål­dern miss­tänkt för dro­gratt­fyl­le­ri, inne­hav av en mind­re mängd miss­tänkt nar­ko­ti­ka samt grov olov­lig kör­ning. Han är dess­utom miss­tänkt för ola­ga intrång. Pas­sa­ge­ra­ren, en kvin­na i 30-års­ål­dern, är i nulä­get inte miss­tänkt för något brott.

Ytter­li­ga­re ett fall av miss­tänkt ratt­fyl­le­ri inträf­fa­de när en polis­pa­trull stop­pa­de och kon­trol­le­ra­de e per­son­bil utef­ter Riks­väg 61 i höjd med Bål­gård. Vid kon­troll av föra­ren, en man i 50-års­ål­dern, fat­ta­de patrul­len miss­tan­ke om att han var påver­kad. Man­nen fick där­ef­ter föl­ja med patrul­len för prov­tag­ning och resul­ta­tet på pro­vet får visa om han har gjort sig skyl­dig till rattfylleri.