Konstaterad smitta inom vård och omsorg – Kommunen vädjar att avvakta med besök

Nyheter och klipp

Det finns nu kon­sta­te­rad coro­na­smit­ta bland de boen­de på ett äldre­bo­en­de i Arvi­ka kom­mun. Det finns även smi­ta inom LSS. Sedan tidi­ga­re finns ock­så kon­sta­te­rad smit­ta hos 5 bru­ka­re inom hemtjänsten.

De som har anhö­ri­ga på de aktu­el­la boen­de­na har kon­tak­tats och fått infor­ma­tion, med­de­lar kom­mu­nen via sin hem­si­da. "Verk­sam­he­ten sam­ar­be­tar med Smitt­skydd i Värm­land och smitt­spår­ning pågår", skri­ver kommunen.

Väd­jar att avvak­ta med besök

Arvi­ka kom­mun väd­jar nu att inte besö­ka anhö­ri­ga fysiskt, utan avvak­ta tills läget på boen­det ä lug­na­re. Istäl­let upp­ma­nas man kon­tak­ta sin anhö­ri­ge via tele­fon eller digi­talt. "Vi är tack­sam­ma om ni som anhö­ri­ga sam­ord­nar kon­tak­ter­na med boen­det för att mins­ka belast­ning­en på vår per­so­nal" skri­ver kommunen.

Kan bli tvung­na att prioritera

"Vi har stor för­stå­el­se för att det här känns svårt, men i dags­lä­get hand­lar det om att skyd­da och kun­na säker­stäl­la trygg­he­ten för samt­li­ga boen­de och per­so­na­len" skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da. Kom­mu­nen kan kom­ma att bli tvung­na att endast pri­o­ri­te­ra nöd­vän­dig vård, det vill säga mat, läke­me­del och per­son­lig omvård­nad, bero­en­de på hur situ­a­tio­nen utvecklas.