Sundet stängs för båttrafik hela januari

Nyheter och klipp

Sun­det mel­lan Kyrk­vi­ken och Glaf­s­fjor­den stängs till­fäl­ligt för all sjö­tra­fik mel­lan den 31 decem­ber och den 31 januari.

FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Anled­ning­en är att kom­mu­nen den 30 decem­ber fat­ta­de beslut om att akti­ve­ra över­sväm­nings­skyd­det som lig­ger i sun­det. Tek­nik i Väst har upp­dra­get att akti­ve­ra över­sväm­nings­skyd­det, och Sjö­farts­ver­ket stäng­er där­för den all­män­na far­le­den. "Vi bekla­gar even­tu­el­la pro­blem som orsa­kas av avstäng­ning­en", skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.