Videoreportage – Arvikas översvämningsskydd aktiverat

Nyheter och klipp

Vid 15:20-tiden på tors­da­gen star­ta­des pum­par­na på Arvi­kas över­sväm­nings­skydd. Redan kloc­kan åtta på mor­go­nen påbör­ja­des arbe­tet med att akti­ve­ra översvämningsskyddet.

Pla­nen var att skyd­det skul­le vara akti­ve­rat inom 48 tim­mar efter att arbe­tet påbör­jats, men arbe­tet gick effek­ti­va­re än så. Hör Elin Als­ter­hag, chef Tek­nisk stab och Ren­håll­nings­chef vid Tek­nik i Väst AB berät­ta mer i repor­ta­get ovan.