Polisen varnar för nytt åldringsbrott – Bedragare ringer äldre om vaccinering

Nyheter och klipp

Poli­sen var­nar nu för ett nytt åld­rings­brott i Värm­lands län, ett så kal­lat "nytt modus operand".

Enligt myn­dig­he­ten hand­lar det om en eller fle­ra per­so­ner som ring­er upp äld­re män­ni­skor angå­en­de vac­ci­ne­ring mot covid-19. Per­so­ner­na påstår att de ring­er från hem­tjäns­ten och att de ska kom­ma hem och vac­ci­ne­ra mot Covid-19. Upp­ring­ar­na har även upp­gett att de upp­ring­da får pra­ta med en läka­re gäl­lan­de vac­ci­na­tio­ner och aller­gi­er efter deras besök, enligt Polisen.

Under ons­da­gen anmäl­des två sam­tal av sam­ma typ via 114 14, de berör­da orter­na har hit­tils varit Mora och Bor­länge. Ytter­li­ga­re tre sam­tal som beskri­ver sam­ma hän­del­se­för­lopp har inkom­mit till Sjuk­vårds­re­gi­on Värmland.

Poli­sen var­nar nu för den­na typ av brott och skri­ver att ing­en kon­tak­tas på det­ta sätt för att boka in tid för vac­ci­na­tion i bosta­den, enligt sjuk­skö­ters­kor på 1177 i Värm­land och Dalarna.