Högsta veckotalet någonsin i Arvika – Över 100 nya fall

Nyheter och klipp

Under vec­ka 53 sked­de en kraf­tig ökning av corona­fall i Arvi­ka kom­mun. 102 nya fall har regi­stre­rats hos Folk­hälso­myn­dig­he­ten, och det tota­la smit­to­ta­let är nu uppe i 538 i kommunen.

Det är det högs­ta vec­ko­ta­let någon­sin i Arvi­ka kom­mun. Tidi­ga­re var det högs­ta vec­ko­ta­let 86 fall vec­ka 50.

Tip­sa Arvi­ka­ma­ga­si­net här.