Estetiska skolans högstadium börjar terminen med distansundervisning

Nyheter och klipp

Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um i Arvi­ka har beslu­tat om distans­un­der­vis­ning, det­ta efter en rap­port om hur smitt­lä­get i Arvi­ka ser ut.
- Det är all­var­ligt just nu, berät­tar David Johan­nes­son, admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka skolan.

Distans­un­der­vis­ning­en gäl­ler för den förs­ta skol­vec­kan, mel­lan 11 och 15 janu­a­ri.
- Att ha när­un­der­vis­ning i sko­lan är all­tid bäst, och vi bedö­mer där­för läget löpan­de och får åter­kom­ma om hur det kom­mer se ut fram­ö­ver, för­kla­rar David.

- Under jul­lo­vet berörs för­stås inte sko­lan av någon smitt­risk om någon lära­re eller elev blir sjuk. Där­för med­ver­kar vi inte hel­ler i smitt­spår­ning­en och har där­för inte koll på anta­let kon­sta­te­ra­de fall, men vi har i alla fall endast hört talas om ett fåtal. Mer intres­sant är sta­tisti­ken från regi­on Värm­land om anta­let kon­sta­te­ra­de fall i Arvi­ka som är rekord­högt just nu, fort­sät­ter han.

- Efter att utbild­nings­mi­nis­tern igår berät­ta­de om nya möj­lig­he­ter för sko­lors huvud­män att själ­va beslu­ta om distans­un­der­vis­ning för hög­sta­di­e­e­le­ver i vis­sa fall så kon­tak­ta­de vi Smitt­skydd Värm­land och fick en färsk rap­port om hur smitt­lä­get i Arvi­ka ser ut, och det är all­var­ligt just nu, berät­tar David Johan­nes­son, ami­nist­ra­tör på Este­tis­ka skolan.