Lastbilsekipage stillastående på riksväg 61

Nyheter och klipp

Under mån­da­gen har det före­kom­mit en mängd fall av tra­fik­stör­ning­ar i Värmland.

Strax före kloc­kan 16.00 på efter­mid­da­gen rap­por­te­ra­de Sve­ri­ges Radio om ett last­bil­se­ki­page som stod stil­lastå­en­de i ett kör­fält på riks­väg 61 mel­lan Arvi­ka och Fagerås, strax efter Fagerås­mo­tet. Tidi­ga­re under dagen har det före­kom­mit fle­ra tra­fik­pro­blem med last­bi­lar inblan­da­de i Värm­land. Påver­kan på tra­fi­ken är oklar.