Kommunen varnar för coronabedragare

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun var­nar nu för så kal­la­de coro­na­be­dra­ga­re som till exem­pel ring­er upp per­so­ner och säger sig vil­ja boka vac­ci­na­tions­tid åt de. "Poli­sen upp­ma­nar oss att vara upp­märk­sam­ma på bedrä­ge­ri­för­sök i sam­band med coro­na­pan­de­min" skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

Kom­mu­nen upp­ma­nar att ald­rig läm­na ut kon­to­upp­gif­ter och att inte använ­da sitt bank-id om man blir upp­ma­nat till det. Istäl­let ska man läg­ga på luren, skri­ver kom­mu­nen. Poli­sen har tidi­ga­re gått ut och var­nat för bedrä­ge­ri­er i sam­band med coro­na­pan­de­min och vac­ci­ne­ring­en mot covid-19. "Vac­ci­ne­ring­en kom­mer att vara gra­tis för alla och när det blir möj­ligt att bör­ja boka sig för vac­ci­na­tions­tid sena­re i vår, så blir det­ta upp till var och en – du kom­mer allt­så inte att bli upp­ringd utan kom­mer att få boka din tid själv. Mer infor­ma­tion kom­mer läng­re fram om hur det­ta ska gå till" skri­ver kommunen.