Ytterligare en kraftig ökning av coronafall i Arvika – Fjärde högsta veckonoteringen

Nyheter och klipp

Under vec­ka 1 har ytter­li­ga­re 68 fall av coro­na­vi­ru­set bekräf­tats i Arvi­ka, enligt ny sta­tistik från Folk­hälso­myn­dig­he­ten. Det är den fjär­de högs­ta vec­ko­no­te­ring­en hittills. 

Totalt har nu 606 fall bekräf­tats i kom­mu­nen. Totalt rör det sig om 233 sjuk­doms­fall per 10 000 invånare.