Barnfamilj vaknade av pågående inbrott – "Slog i dörren och skrek att jag ringer polisen"

Nyheter och klipp

FOTO: PRIVAT.

Runt kloc­kan 03.00 nat­ten till sön­da­gen sked­de ett inbrott i ett rad­hus i cen­tra­la Arvi­ka. Arvi­ka­mu­si­kern Christop­her Edgar som bor i huset vak­na­de av inbrot­tet och såg en per­son som för­sök­te bry­ta sig in. Han berät­tar för Arvi­ka­ma­ga­si­net att inbrotts­tju­ven lätt hade varit inne i huset medan han och bar­nen sov, om det inte varit för att han sov i sof­fan på neder­vå­ning­en just den natten. 

Christop­her såg inbrotts­tju­ven för­sö­ka bry­ta sig in i bosta­den, och ring­de 112.
- När jag plöts­ligt ser att det står en män­ni­ska som för­sö­ker bry­ta sin in med kofot 5 cen­ti­me­ter ifrån mig så bör­jar adre­na­li­net pum­pa och jag slog i dör­ren och skrek att jag ring­er poli­sen, berät­tar Christopher.

- Vi fick in sam­tal om det­ta strax efter 3, berät­tar Christi­na Hal­lin, pressta­les­per­son Poli­sen Bergs­la­gen.
- Vi har varit på plats och har träf­fat på en kvin­na i 20-års­ål­dern som är miss­tänkt för för­sök till inbrott i en bostad i Myrå­sen. Boen­de vak­na­de av att kvin­nan för­sök­te bry­ta sig in men för­svann då man upp­märk­sam­ma­de det som hän­de, fort­sät­ter hon.

Kvin­nan är inte gri­pen men fick föl­ja med för kropps­be­sikt­ning då hon visa­de tyd­li­ga tec­ken på att vara påver­kad av nar­ko­ti­ka, för­kla­rar Christi­na.
- Efter prov­tag­ning blev hon fri­släppt, berät­tar hon.

Fyra minu­ter efter att han först hört ljud ring­de Christop­her 112. Då var kloc­kan 03.04. Kloc­kan 03.10 befann sig poli­sen i kvar­te­ret, och 03.30 ring­de de Christop­her och med­de­la­de att de tagit två gär­nings­per­so­ner, berät­tar han.
- Sedan kom de till huset och kol­la­de på fot­spår och dörr­mär­ken och all­mänt runt huset, berät­tar Christopher.

Christop­her berät­tar att det känns väl­digt bra att poli­sen tagit två per­so­ner. Han för­kla­rar att han han fått höra att fle­ra stäl­len i när­he­ten bli­vit utsat­ta för inbrotts­för­sök sam­ma natt.
- Då har det varit bilar och för­råd, tilläg­ger han.

I rad­hu­set bor två famil­jer, båda barn­fa­mil­jer. 
- Själv­mant tyc­ker jag att det är en grej att råna bilar och för­råd, men att sedan vil­ja ta sig in i ett hus med små­barn i, då har det gått för långt, menar Christopher.