Arvika kommun avaktiverar översvämningsskyddet – "Vattennivåerna har sjunkit stadigt"

Nyheter och klipp

På mån­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de Arvi­ka kom­mun att arbe­tet med att demo­bi­li­se­ra över­sväm­nings­skyd­det i Arvi­ka påbör­jas under dagen. Anled­ning­en är att vat­ten­ni­vå­er­na har sjun­kit sta­digt den senas­te tiden, och att det uti­från de senas­te väder­pro­gno­ser­na ser ut att fort­sät­ta så, enligt kommunen. 

Arvi­kas över­sväm­nings­skydd. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Arvi­ka och Säff­le kom­mu­ner avveck­lar nu stab­s­ar­be­tet kring höga vat­ten­ni­vå­er, med­de­lar Arvi­ka kom­mun. Båda kom­mu­ner­na kom­mer att fort­sät­ta mäta vat­ten­ni­vå­er och beva­ka läget nog­grant, med­de­lar Arvi­ka kom­mun på sin hem­si­da. "Det finns en bered­skap för att åter­upp­ta stab­s­ar­be­tet om läget skul­le för­änd­ras", skri­ver de.

På nyårsaf­to­nen den 31 decem­ber akti­ve­ra­des över­sväm­nings­skyd­det i sun­det mel­lan Kyrk­vi­ken och Glaf­s­fjor­den, då låg vat­ten­ni­vån på +47,23 meter över havet i båda vat­ten­dra­gen. Under mån­da­gen den 18 decem­ber påbör­jas arbe­tet med att avak­ti­ve­ra över­sväm­nings­skyd­det. En mät­ning från kloc­kan åtta på mor­go­nen den 18 decem­ber visar en vat­ten­ni­vå på +46,81 meter över havet i båda vat­ten­dra­gen. För Kyrk­vi­kens del inne­bär det en minsk­ning med 42 cen­ti­me­ter sedan skyd­det akti­ve­ra­des. Den lägs­ta vat­ten­ni­vån som upp­mätts i Kyrk­vi­ken under peri­o­den då skyd­det varit mobi­li­se­rat är +46,75 meter över havet, en minsk­ning med 48 cen­ti­me­ter sedan skyd­det aktiverades.