Stölder från altaner och inbrott i bilar i Dottevik

Nyheter och klipp

I Dot­te­vik i Arvi­ka kom­mun har det pågått en mängd stöl­der från alta­ner och inbrott i bilar, berät­tar boen­de i områ­det för Arvikamagasinet.

Genrebild. FOTO: NICOLE BASTER/UNSPLASH
Gen­re­bild. FOTO: NICOLE BASTER/UNSPLASH

- Per­so­ner­na som var ansva­ri­ga för det­ta fick flyt­ta på sig. Nu ver­kar sam­ma pro­ble­ma­tik bör­jat inne i stan i hus­om­rå­de­na mel­lan Fallängs­vä­gen och Bergs­ga­tan, berät­tar en per­son för Arvikamagasinet.

- Det hän­der så fruk­tans­värt myc­ket nu i det tys­ta, för­kla­rar personen.

Ken­neth Ollen­berg, för­val­ta­re på Arvi­ka Fas­tig­hets AB berät­tar att de är gans­ka för­sko­na­de från inbrott i sina lägen­he­ter, men att det före­kom­mer inbrott i käl­la­re.
- Det kan del­vis bero på att vi job­bar med trygg­het och säker­het i vårt bestånd, för­kla­rar han.

Han berät­tar att man använ­der sig av skal­skydd som inne­bär att man mås­te ha en "tag" för att ta sig in, och i vis­sa fall kame­raö­ver­vak­ning i källare. 

- Vi sat­sar även på ny bätt­re ute­be­lys­ning på våra områ­den så att det syns om någon smy­ger kring. Exem­pel­vis har Dot­te­viks­om­rå­det fått bätt­re ute­be­lys­ning inför hösten/vintern 2021, berät­tar Ollenberg.

- Dock har vi en hel del inbrott i käl­la­re och vinds­för­råd där vi kom­mer att söka fler tillå­tel­ser av data­in­spek­tio­nen för att instal­le­ra kame­raö­ver­vak­ning, tilläg­ger han. Han berät­tar att de är med i hus­ku­rage, och att de har ett larm­num­mer till sitt vakt­bo­lag som kan nås dyg­net runt.

En annan per­son boen­de i Dot­te­vik vitt­nar ock­så om stöl­der från alta­ner och ska­de­gö­rel­se, bland annat. Per­so­nen har själv bli­vit utsatt för inbrott i sin bil två gång­er, och för­kla­rar att Poli­sen lagt ner ären­det båda gång­er­na.
- Dom skic­ka­de inte ens ut en patrull för att kol­la ska­dor­na, berät­tar per­so­nen.
- Jag kän­ner mig väl­digt led­sen arg upp­rörd över det­ta då jag har fått veta att fle­ra i sam­ma bostads­om­rå­de har råkat ut för stöld i sina bilar och även ute på sina alta­ner. Och tyvärr så är det ing­en gran­ne som har hört eller sett något av någon av hän­del­ser­na, berät­tar personen.

Per­so­nen för­kla­rar att det för­u­tom stöl­der och ska­de­gö­rel­se ock­så för­svin­ner cyklar i områ­det.
- Känns ju inte tryggt alls och ald­rig veta när den­na tju­ven eller tju­var­na slår till igen på min bil, för­kla­rar per­so­nen.
- Har även läst nu i des­sa dagar­na att den­na eller dom för­flyt­tar sig i kom­mu­nen även. Trygg­he­ten sjun­ker ock­så, berät­tar personen.

När en brottsan­mä­lan har gjorts ska polis eller åkla­ga­re bedö­ma vil­ka möj­lig­he­ter som finns att utre­da brot­tet, det skri­ver Poli­sen själ­va på sin hem­si­da. "De beslu­tar där­ef­ter om en för­un­der­sök­ning, även kal­lad brotts­un­der­sök­ning, ska inle­das. Det görs bara om det finns möj­lig­he­ter att kla­ra upp brot­tet. Sak­nas det till­räck­li­ga bevis kan en för­un­der­sök­ning läg­gas ned" skri­ver Polisen.

2019 anmäl­des omkring 14.700 bostads­in­brott i Sverige.

Käl­la: Brotts­före­byg­gan­de rådet.Har du ett nyhets­tips? Tip­sa Arvikamagasinet!