Arvikas gymnasieskolor övergår i delvis distansundervisning

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har beslu­tat att till viss del för­länga distans­stu­di­er­na för kom­mu­nens gym­na­sie­sko­lor, Sol­ber­ga­gym­na­si­et och Taserudsgymnasiet.

Centralskolan i Arvika.
FOTO: REMY BRÄNDEFALK.
Cen­tral­sko­lan i Arvi­ka.
FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

Från och med den 25 janu­a­ri till den 14 feb­ru­a­ri kom­mer båda sko­lor­na gå från under­vis­ning helt på distans till del­vis distansundervisning.

"Moti­vet till beslu­tet är att mot­ver­ka träng­sel i sko­lans loka­ler, för att på så sätt mins­ka ris­ken för smitt­sprid­ning," skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

"Sol­ber­ga­gym­na­si­et kom­mer ha ett rul­lan­de sche­ma per års­kurs. På Tase­ruds­gym­na­si­et kom­mer beho­ven från de oli­ka yrkes­pro­gram­men sty­ra hur den del­vis distans­un­der­vis­ning­en kom­mer se ut," skri­ver kom­mu­nen. När­un­der­vis­ning för års­kurs 3 kom­mer att pri­o­ri­te­ras på båda sko­lor­na, det­ta moti­ve­ras med att ele­ver­na ska få bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för vida­re studier.

Under vec­ka 2 hade Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um full­stän­dig distans­un­der­vis­ning medan kom­mu­nens hög­sta­di­e­sko­lor hade del­vis distans­un­der­vis­ning. Vec­ka 3 över­gick även Este­tis­ka sko­lan till del­vis distans­un­der­vis­ning, där ele­ver­na är på sko­lan vis­sa dagar och har distans vis­sa dagar.