Kritik mot öppnande av gymnasieskolor – "Vi har stor respekt för den oro som uppstår"

Nyheter och klipp

Kri­tik rik­tas nu mot Arvi­ka kom­mun och gym­na­sie­sko­lor­na för att de öpp­nar för del­vis när­un­der­vis­ning. Ele­ver på Sol­ber­ga­gym­na­si­et menar att smit­tan i Arvi­ka ökar och att man mås­te pri­o­ri­te­ra folk­häl­san fram­för allt annat.
- Vi anser att vi gym­na­si­e­e­le­ver kla­rar distan­sen och den­na bör för­läng­as tills­vi­da­re, för­kla­rar en elev.

Solbergagymnasiet. FOTO: SAKEUS BERG.
Sol­ber­ga­gym­na­si­et. FOTO: SAKEUS BERG.

- Det finns kri­tik och oro för att gym­na­sie­sko­lor­na del­vis åter­går till när­un­der­vis­ning igen, kon­sta­te­rar Carin Heden­gård, gym­na­sie­chef i Arvi­ka kom­mun.
- Vi har stor respekt för den oro som upp­står, men har ändå gjort bedöm­ning­en att del­vis distans är möj­ligt och önsk­värt från mån­da­gen, fort­sät­ter hon.

Gym­na­si­e­e­le­ver som Arvi­ka­ma­ga­si­net varit i kon­takt med tyc­ker att distans­un­der­vis­ning­en bor­de för­läng­as, och berät­tar att and­ra ele­ver tyc­ker lika­dant. Carin Heden­gård beto­nar dock att det finns de som väl­kom­nar när­stu­di­er­na.
- Vi får inte glöm­ma bort det sto­ra fler­ta­let både ele­ver och lära­re som väl­kom­nar när­stu­di­er­na och ser fram emot att åter­i­gen få en mer nor­mal skol­dag, för­kla­rar hon.

- Vårt för­slag till åter­gång av när­un­der­vis­ning har pre­sen­te­rats för Smitt­skydd Värm­land och där mena­de man att det var möj­ligt att göra så, berät­tar Heden­gård.
- Arvi­ka kom­mun som huvud­man kan inte ensi­digt fat­ta beslut om distans­stu­di­er. För att kom­mu­nen skall kun­na fat­ta beslut om distans­stu­di­er fullt ut krävs föl­jan­de: Att vi sak­nar per­so­nal som kan under­vi­sa och eller att Smitt­skydds­myn­dig­het bedö­mer att kom­mu­nen bör stänga sko­lan, fort­sät­ter hon.

Hon tilläg­ger att smit­tan sprids i famil­jer och på arbets­plat­ser, enligt Smitt­skydd Värm­land, men att de inte ser kon­sta­te­rat defi­ne­ra­de grup­per som har med för­sko­la och sko­la att göra.
- Vi delar den oro som finns och är bered­da att omprö­va beslut om situ­a­tio­nen för­änd­ras. Sko­lor­na gör dess­utom kon­ti­nu­er­li­ga risk­be­döm­ning­ar och skul­le situ­a­tio­nen dra­ma­tiskt för­änd­ras vid­tas givet­vis nöd­vän­di­ga åtgär­der, för­kla­rar Hedengård

- Gym­na­sie­sko­lor­na i Arvi­ka föl­jer det som rege­ring­en fast­sla­git, men att vi på lokal nivå kan göra bedöm­ning­en i vil­ken grad vi ska åter­gå till när­un­der­vis­ning, och det har vi såle­des gjort med del­vis distans från 251 till 142. Ny bedöm­ning kom­mer att göras den 102, berät­tar Hedengård.