Rackstadbacken öppnar med coronaanpassningar – "Egna ansvaret är alltid viktigast"

Nyheter och klipp

På lör­da­gen öpp­nar Arvi­ka sla­lom­klubb Rack­stad­bac­ken för all­män­he­tens åkning, med coro­naan­pass­ning­ar för att und­vi­ka träng­sel och för­hind­ra smittspridning.

Rackstadbacken. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.
Rack­stad­bac­ken i Arvi­ka. FOTO: REMY BRÄNDEFALK.

"Det egna ansva­ret är all­tid vik­ti­gast! Kom inte till bac­ken om du har något av symp­to­men på Covid19" skri­ver Arvi­ka sla­lom­klubb på sin hem­si­da. Besö­ka­re ska hål­la stav­längds avstånd till varand­ra och endast åka lift med per­so­ner i sitt eget säll­skap. Man har anpas­sat köer­na för att und­vi­ka träng­sel, och café öppet, utan säl­jer inled­nings­vis endast lift­kort. Klubb­stu­gan kom­mer att vara öppen åt max sju per­so­ner åt gång­en. Man har ock­så skaf­fat en ny grill för att und­vi­ka träng­sel och möj­lig­gö­ra tillag­ning av med­havd korv. 

- Vi hop­pas var­je år att vi ska kun­na öpp­na i mel­lan­da­gar­na, men så blev det inte i år. Det var ju i prin­cip inte en enda dag med minus­gra­der innan mit­ten av janu­a­ri så det är sena­re öpp­ning än öns­kat, berät­tar Erik Sund­ström och Anna G Sund­ström, från Arvi­ka sla­lom­klubbs styrelse.

- Det är ju lite otur att det skul­le bli mild­vä­der nu när vi fått till så myc­ket snö, men det visar ock­så att vi tänk­te rätt när vi avvak­ta­de med öpp­ning och pas­sa­de på att göra så myc­ket snö som möj­ligt under de kar­ga dagar­na för­ra vec­kan och vec­kan dess­förin­nan. Vi har väl­digt myc­ket snö och goda för­hopp­ning­ar om att kun­na ha öppet även påsklo­vet, för­kla­rar Erik och Anna.

 – Vi vill rik­ta ett stort tack till alla med­lem­mar, ide­el­la kraf­ter, kom­mu­nen och and­ra spon­so­rer. Det är tack vare dem vi kan ha verk­sam­he­ten igång i år igen, berät­tar de.