Region Värmland anstränger sig för snabbare vaccination – Har höjt leveransgraden till 54 procent

Nyheter och klipp

Regi­on Värm­land ansträng­er sig för snab­ba­re vac­ci­na­tion, och har nu höjt sin leve­rans­grad till 54 pro­cent. Det skri­ver regi­o­nen i ett press­med­de­lan­de på fredagseftermiddagen.

Gen­re­bild.

Enligt sta­tistik från Folk­hälso­myn­dig­he­ten den 19 janu­a­ri hade Regi­on Värm­land leve­re­rat 2 677 doser till länets kom­mu­ner av 11 521 mot­tag­na, unge­fär 23 pro­cent. Värm­land pla­ce­ra­de sig långt ner på lis­tan över lan­dets regi­o­ner, och med anled­ning av det­ta hölls ett extrain­satt möte med regi­on­sty­rel­sens arbets­ut­skott under fre­da­gen den 22 januari.

– Vi har bland annat fått veta att vi ökat vår leve­rens­grad till 54 pro­cent och jag kän­ner mig trygg med övrig infor­ma­tion som jag har fått i dag, säger Fred­rik Lar­s­son, regi­on­sty­rel­sens ordförande.

"Att så snabbt som möj­ligt vac­ci­ne­ra så många som möj­ligt mot covid-19 är vik­tigt", skri­ver Regi­on Värm­land i ett press­med­de­lan­de på fre­da­gen. Sam­ti­digt mås­te arbe­tet ske på ett säkert och struk­tu­re­rat sätt enligt den pri­o­ri­te­rings­ord­ning som Folk­hälso­myn­dig­he­ten har sla­git fast, skri­ver regionen.

– Vi vet sedan tidi­ga­re att det finns efter­släp­ning­ar men vi fick ock­så kän­ne­dom om att Värm­land var en av två regi­o­ner som vec­ka två fick leve­rans för vec­ka fem vil­ket stö­ka­de till i sta­tisti­ken. Vac­ci­na­tions­pro­ces­sen är kom­plex och vi som för­tro­en­de­val­da behö­ver en bra och tät dia­log med verk­sam­he­ten och föl­ja vac­ci­na­tions­pro­ces­sen nära. Det har vi haft i dag och det kom­mer vi fort­sät­ta med, säger Fred­rik Larsson.

– Till dagens datum har Värm­land fått 14 450 doser och leve­re­rat ut 7 750, vil­ket inne­bär en leve­rans­grad på 54 pro­cent. Enligt pro­gno­sen kom­mer vi lig­ga på cir­ka 85 pro­cent om tre vec­kor. Det känns myc­ket bra att vi har ökat så snabbt och jag kän­ner mig trygg med att vi har en säker och bra pro­cess fram­åt, berät­tar Larsson.

Vid mötet bekräf­ta­des att dia­lo­gen och sam­ar­be­tet mel­lan Regi­on Värm­land och kom­mu­ner­na är myc­ket god, skri­ver regi­o­nen. "Verk­sam­he­ten berät­ta­de dock att man för­stär­ker dia­lo­gen ytter­li­ga­re och för­tyd­li­ga vil­ka möj­lig­he­ter kom­mu­ner­na har att få stöd av regi­o­nen för att kun­na öka den kom­mu­na­la kapa­ci­te­ten", skri­ver de i press­med­de­lan­det. Under mötet dis­ku­te­ra­des ock­så den sta­tistik som medi­e­rap­por­te­ring­en grun­dat sig på.