Nya rekommendationer: Inresande från Norge ska testa sig för covid-19

Nyheter och klipp

På lör­da­gen gick Folk­hälso­myn­dig­he­ten ut med nya rekom­men­da­tio­ner till per­so­ner som reser in i Sve­ri­ge från Nor­ge, eller som nyli­gen har varit i Nor­ge. Man upp­ma­nar des­sa per­so­ner att tes­ta sig för covid-19 sna­rast och und­vi­ka kon­takt med and­ra, bland annat.

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH
FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH

Bak­grun­den till beslu­tet är att nors­ka myn­dig­he­ter befa­rar ett stör­re utbrott av den nya brit­tis­ka vari­an­ten av SARS-CoV‑2 i Oslo-områ­det. Folk­hälso­myn­dig­he­ten upp­ma­nar alla inre­san­de till Sve­ri­ge som har vis­tats i Nor­ge de senas­te 14 dagar­na att stan­na hem­ma i minst sju dagar, att und­vi­ka kon­takt med and­ra så långt det går, och att tes­ta sig sna­rast efter ankomst till Sve­ri­ge, med upp­föl­jan­de test fem dagar efter ankoms­ten. Folk­hälso­myn­dig­he­ten har sedan tidi­ga­re även haft mot­sva­ran­de rekom­men­da­tio­ner för per­so­ner som varit i Stor­bri­tan­ni­en, Syd­af­ri­ka och Brasilien.

Arbetspend­la­re till Nor­ge ska und­vi­ka att träf­fa and­ra per­so­ner än de i det egna hus­hål­let när man inte är på job­bet, skri­ver Folk­hälso­myn­dig­he­ten. "Nor­ge krä­ver regel­bun­den test­ning vid arbetspend­ling, och den som arbetspend­lar behö­ver inte tes­ta sig utö­ver det. De som bor i sam­ma hus­håll med den som arbetspend­lar­pend­lar behö­ver inte und­vi­ka att träf­fa and­ra", skri­ver myndigheten.

"Myc­ket är ännu okänt om den nya virus­va­ri­an­ten och forsk­ning pågår för att ta reda på om den till exem­pel är mer smitt­sam än and­ra vari­an­ter", skri­ver Folk­hälso­myn­dig­he­ten i ett pressmeddelande.

Även övri­ga i hus­hål­let bör stan­na hem­ma i vän­tan på provsvar, skri­ver Folkhälsomyndigheten.

Man påmin­ner om vik­ten av att alla föl­jer de före­skrif­ter och all­män­na råd som gäller.