Kommunens trafikförbud upphävs av länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Värmland upphäver Arvika kommuns beslut om att förbjuda fordonstrafik i större delen av centrala Arvika mellan 23.00 och 06.00. Två personer har var för sig överklagat beslutet.

Kommunens trafikförbud upphävs av länsstyrelsen.
Kommunens trafikförbud upphävs av länsstyrelsen.

Den 18 september 2020 hade Arvika kommun beslutat att utöka förbudet mot fordonstrafik i innerstaden nattetid, till att gälla på fler områden och under andra klockslag, mellan 06.00 och 23.00. Som grund för beslutet har kommunen i huvudsak anfört att det funnits en vana att köra bil i ett så kallat “varv” där ett större antal fordon kör runt i delar av staden och spelar musik med en så hög ljudnivå att nattvilan för boende blir störd. Kommunen anför också att skadegörelse, stark berusning och nedskräpning är en del av problembilden.

Under 2010 utfärdades en lokal trafikföreskrift som medförde avstängning av ett antal gator i innerstaden. I länsstyrelsen Värmlands sammanfattning av kommunens anförande skriver man att problemet under senare år har eskalerat och under våren 2020 har polis och kommun fått ett stort antal samtal från invånare, som inte får möjlighet till sömn och återhämtning.

Kommunen beslutade att det från den 2 juli förra året skulle vara förbjudet att framföra motorfordon, med undantag för moped klass II, i större delen av centrala Arvika. Förbudet gällde då mellan 23.00 och 06.00. Kommunen och polisens utvärdering visade effekt för de delar av staden där trafikförbudet gällde, men problem kvarstod i andra delar av Arvika. Ett antal fordonsförare valde även att strax efter 04.00 köra på de gator som förbudet gällde och då spela mycket hög musik.

Utifrån de omständigheterna, och efter samråd med polisen beslutade kommunen den 18 september 2020 att utöka förbudet, både vilka områden som omfattas och mellan vilka klockslag förbudet gäller. “Kommunen har bedömt att behovet att skydda medborgarna från skada och att upprätthålla respekten för samhällets förmåga att skydda medborgare överväger det ingrepp i den fria rörligheten som föreskriften innebär”, skriver länsstyrelsen.

Beslutet upphävs

Nu upphäver länsstyrelsen i Värmland kommunens beslut, sedan två personer var för sig överklagat beslutet. Personerna uppger bland annat att förbudet inte är proportionerligt då det omfattar områden som inte varit påverkade av den höga musiken från bilarna. I länsstyrelsens sammanfattning av personernas överklaganden skriver man att förbudet endast bör gälla i de områden där biltrafiken varit ett problem. Man skriver också att användandet av ordet  ‘skälig’ när det gäller att bedöma resor skapar problem då det blir upp till polis att bedöma vilken typ av resor de boende har rätt att göra, och att kommunen behöver klargöra vad som är skäligt och inte.

“De boende ska inte behöva vara osäkra på om de får åka till affären eller inte. Som förbudet är formulerat i dagsläget är det tillåtet för övernattande gäster på hotell eller motsvarande att resa under förbudstiden, men inte de som besöker boende i området. Slutligen bör resor till och från till affärer eller liknande verksamheter som har öppet under förbudstiden vara tillåtet”, skriver länsstyrelsen i sammanfattningen.

I motiveringen till beslutet skriver länsstyrelsen att det av kommunens yttranden i ärendet framgår att diskussioner har förts med polismyndigheten och att vissa överväganden gjorts, men att det med hänsyn till föreskriftens ingripande art bör finnas en tydligare redovisning av dessa resonemang redan i beslutsunderlaget.

BILD: ARVIKA KOMMUN

“Om de uppgifter som ligger till grund för beslutet inte dokumenterats är det svårt för överinstans, och allmänheten, att veta vad beslutet grundats på. Med hänsyn till att kommunen i efterhand redogjort för åtminstone stora delar av grunderna för beslutet kan dock bristerna i beslutsunderlaget i sig inte vara tillräckliga för att beslutet ska upphävas. En prövning av föreskriften och dess utformning måste därför göras”.

“Kommunens beslut om lokal trafikföreskrift med förbud för fordonstrafik från den 18 september 2020, gäller fortsatt tre veckor framåt till dess länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft”, skriver Arvika kommun på sin hemsida.


Har du ett nyhetstips eller något du vill berätta? Tipsa Arvikamagasinet!