Man avliden efter arbetsplatsolycka – Skadades allvarligt i samband med trädfällning

Nyheter och klipp

En man i sex­tio­års­ål­dern har avli­dit efter en arbets­platso­lyc­ka i Char­lot­ten­berg. Man­nen ska­da­des all­var­ligt i sam­band med träd­fäll­ning. Enligt SVT fick man­nen fick ett träd över sig.

Det var på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen som Poli­sen först med­de­la­de att en arbets­platso­lyc­ka skett i Char­lot­ten­berg i Eda kom­mun. man upp­gav då att det rör­de sig om en per­son som ska­dats i sam­band med skogs­sköt­sel. Ambu­lans­he­li­kop­ter lar­ma­des till olycks­plat­sen, där ska­de­lä­get enligt Poli­sen var all­var­ligt, men man­nens gick inte att rädda.

Anhö­ri­ga är underrättade.

Poli­sen kom­mer att utre­da om någon brustit i frå­ga om miljöansvar.