Värmlänningarna bäst vaccinerade i Sverige mot influensa

Nyheter och klipp

Värm­land har högst andel vac­ci­ne­ra­de mot säsongs­in­flu­en­san av per­so­ner som är 65 år och äld­re. Det visar hös­tens vac­ci­na­tions­in­sats, skri­ver Regi­on Värmland.

Gen­re­bild. FOTO: HUSH NAIDOO/UNSPLASH.

Folk­hälso­myn­dig­he­tens influ­en­sa­rap­port visar att Värm­land under vin­ter­sä­song­en vac­ci­ne­rat högst andel av per­so­ner som är 65 år eller äld­re i hela lan­det, med när­ma­re 70 pro­cent vac­ci­ne­ra­de i ålders­grup­pen. "En hög andel vac­ci­ne­ra­de bland risk­grup­per för säsongs­in­flu­en­sa är vik­tigt för att und­vi­ka extra tryck på häl­so- och sjuk­vår­den", skri­ver Regi­on Värm­land i ett pressmeddelande.

– Vi är mitt i en pågåen­de pan­de­mi och ett värs­ta sce­na­rio är många sju­ka i både covid-19 och säsong­ens influ­en­sa, säger smitt­skyddslä­ka­re Inge­mar Hallén.

Vad som är unikt är att inte ett enda fall av influ­en­sa har dia­gnos­ti­se­ras i Värm­land den här säsong­en. Sprid­ning­en av influ­en­sa är myc­ket låg på nor­ra halv­klo­tet och även i övri­ga värl­den, skri­ver Regi­on Värmland.

– Det beror med stor san­no­lik­het på åtgär­der­na mot covid-19.

Vac­ci­na­tio­nen mot säsongs­in­flu­en­san gjor­des på vac­ci­na­tipns­mot­tag­ning­ar i länets vård­cen­tra­ler, av kom­mu­ner, och på länets sjukhus.

– Jag vill ge en stor eloge till alla som varit invol­ve­ra­de i vac­ci­na­tions­ar­be­tet. Det­ta visar att vi har för­ut­sätt­ning­ar att få en bra vac­ci­na­tions­täck­ning av covid-19 även om det är en stör­re utma­ning, säger Inge­mar Hallén.