CORONA: Här är lokalerna där du kan vaccinera dig – Så går det till

Nyheter och klipp

12 vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar öpp­nar på 11 orter runt om i Värm­land. I Karl­stad kom­mer det att fin­nas två styc­ken vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar. Det går att väl­ja att vac­ci­ne­ra sig på vil­ken av de 12 vac­ci­na­tions­mot­tag­ning man vill, men man mås­te ta båda doser­na vid sam­ma mot­tag­ning. Nedan föl­jer en lis­ta där vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar öpp­nar i Värmland.

FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH
FOTO: FUSION MEDICAL ANIMATION/UNSPLASH
 • Arvi­ka
  Ritz, Hamn­ga­tan 12
 • Char­lot­ten­berg
  Ishal­len, Skyt­te­hal­len, Tallmogatan
 • Filip­stad
  Vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­en, Vik­to­ri­a­ga­tan 3
 • Hag­fors
  Vård­cen­tra­len Hag­fors, Sjuk­hus­vä­gen 22
 • Karl­stad
  Karl­stad CCC, Tage Erlan­der­ga­tan 8
  Löf­bergs Are­na, Nor­ra infar­ten 79
 • Kristi­ne­hamn
  Vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­en, Ska­ra­borgs­vä­gen 4
 • Like­näs
  Vård­cen­tra­len Like­näs, Krok­backs­vä­gen 1
 • Sun­ne
  Allak­ti­vi­tets­hu­set, Bergs­vä­gen 1
 • Säff­le
  Vård­cen­tra­len Säff­le Nysä­ter, Sunds­ga­tan 1
 • Tors­by
  Val­bergs­äng­en Sport­ho­tell, Val­bergs­vä­gen 12
 • Årjäng
  Vård­cen­tra­len Årjäng, Stor­ga­tan 35

För­ra vec­kan pre­sen­te­ra­de Regi­on Värm­land de 11 orter där 12 vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar ska öpp­nas. Nu pre­sen­te­ras ock­så de loka­le där man kom­mer kun­na vac­ci­ne­ra sig mot covid-19.

Vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar­na är geo­gra­fiskt sprid­da över hela Värm­land för att säker­stäl­la att alla ska få till­gång till vac­ci­ne­ring. Att de som ska vac­ci­ne­ra sig kan ta sig till mot­tag­ning­en är dock en vik­tig aspekt, skri­ver Regi­on Värm­land i ett press­med­de­lan­de. "Vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar­na kom­mer att anpas­sa öppet­ti­der­na uti­från till­gång­en till vac­cin. När du bokar din tid för vac­ci­ne­ring väl­jer du den vac­ci­na­tions­mot­tag­ning som pas­sar dig bäst", skri­ver regi­on Värmland.

– Vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar­na kom­mer att vara pla­ce­ra­de i oli­ka typer av loka­ler, både på vård­cen­tra­ler, i idrotts­an­lägg­ning­ar och i and­ra typer av sam­lings­lo­ka­ler som upp­fyl­ler våra krav, säger Anders Nord­mark, vac­ci­na­tions­sam­ord­na­re i Regi­on Värmland.

Alla vård­cen­tra­ler kom­mer dock inte kun­na använ­das som vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar, det­ta då de mås­te fort­sät­ta erbju­da ordi­na­rie vård paral­lelt med vac­ci­ne­ring­en mot covid-19. I Årjäng, Säff­le, Like­näs och Hag­fors används dock vård­cen­tra­ler som enda vaccinationsmottagning. 

– Någ­ra av våra vård­cen­tra­ler har möj­lig­het att han­te­ra både vac­ci­na­tio­nen mot covid-19 sam­ti­digt som de tar emot pati­en­ter som van­ligt. På en del orter har vi inte kun­nat lösa det på ett bra sätt och där har vi istäl­let hit­tat and­ra alter­na­tiv, säger Made­le­ne Johan­zon, chef för områ­de öppenvård.

– Det är många intres­sen och fak­to­rer som ska vägas mot varand­ra. Vi vill att så många som möj­ligt ska ha så nära som möj­ligt till sin vac­ci­na­tions­mot­tag­ning, men vi behö­ver sam­ti­digt säker­stäl­la att dis­tri­bu­tio­nen fun­ge­rar och att vac­ci­net kan bere­das och trans­por­te­ras på det sätt som läke­me­delsla­gen med­ger. Det­ta kom­pli­ce­ras när vi ska använ­da 5–6 oli­ka vac­cin, säger Johanzon.

– Vi har i dag gett regi­on­di­rek­tö­ren i upp­drag att se över regel­ver­ket av sjuk­re­sor till och från vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar, säger regi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Fred­rik Larsson. 

– Kol­lek­tiv­tra­fik­nämn­den snab­be­hand­lar nu ären­det och beslut för­vän­tas tas på regi­on­full­mäk­ti­ge den 17 feb­ru­a­ri, fort­sät­ter han.

Regi­on Värm­land skri­ver att vac­ci­na­tions­in­sat­sen är kom­plex, främst när det hand­lar om de oli­ka vac­ci­nen och hur de får hanteras.

– Det finns till exem­pel begräns­ning­ar för hur för­pack­ning­ar av vac­ci­net får öpp­nas och skic­kas ut till mot­tag­ning­ar­na. Där­för behö­ver vi ock­så ta hän­syn till hur vac­ci­net är för­pac­kat och hur voly­mer­na ser ut vid leve­rans, vac­ci­net leve­re­ras tyvärr inte all­tid i den mängd som utlo­vats. Vi mås­te ock­så kun­na säker­stäl­la att alla doser används och att ing­et vac­cin går till spil­lo, vil­ket det är en stör­re risk om det är många mind­re mot­tag­ning­ar, säger Made­le­ne Johanzon.