Edgar & Strandberg släpper ny singel

Nyheter och klipp

Arvi­ka-duon "Edgar & Strand­berg", bestå­en­de av Christop­her Edgar och Hen­rik Strand­berg, släp­per en ny sing­el fre­da­gen den 29 janu­a­ri. Låten heter "Dof­ten av ditt hår" och är en del av ett album som kom­mer ut i april i år. På låten, som är en duett, sjung­er Edgar till­sam­mans med Lin­nea Wal­je­stål från Arvi­ka­ban­det Exlo.

Edgar & Strand­berg släp­per en ny sing­el. FOTO: Omslagsbild.

- Det är tred­je sing­eln inför albu­met. Det blir nio låtar på albu­met, berät­tar Christop­her Edgar.

Pro­du­cen­ter för albu­met, som kom­mer att heta 'Noll­fem­sju­noll', är Andre­as Dahl­bäck och Ola Gustafs­son. Duon hade kon­takt med Dahl­bäck inför som­ma­ren 2020, för att spe­la in två låtar i hans stu­dio i Stock­holm, Duran­go Recor­ding.
- Sedan frå­ga­de han sin bäs­ta vän som är Ola Gustafs­son, och Ola tac­ka­de ja till att vara pro­du­cent, berät­tar Edgar.
Gustafs­son har tidi­ga­re varit pro­du­cent för Lars Win­ner­bäck, och har arbe­tat med fle­ra sto­ra artis­ter. Han har pro­du­ce­rat alla duons låtar, berät­tar Edgar.

Den 29 janu­a­ri ska duon till Duran­go Recor­ding i Stock­holm för att spe­la klart låtar till albu­met. Det ska bland annat läg­gas på sång och kör. Lars Nyström, som varit kapell­mäs­ta­re på TV4:s Idol, ska läg­ga orgel, pia­no och drag­spel, berät­tar Edgar.

Andre­as Dahl­bäck, som bland annat arbe­tat med Ulf Lun­dell, Mag­nus Ugg­la, Lars Win­ner­bäck och Per Gess­le, spe­lar ock­så trum­mor på Arvi­ka-duons låtar.

- Det känns helt otro­ligt att de vill job­ba med två kil­lar från Arvi­ka, för­kla­rar Edgar.

- För­hopp­ning­ar är bra betyg av oli­ka tid­ning­ar och att musi­ken sprids över­allt. Sedan är tan­ken kon­ser­ter med full­band och göra en bra liveshow, berät­tar han.