Ingen smittspridning på Estetiska skolan – Fortsätter med delvis distansundervisning

Nyheter och klipp

Este­tis­ka sko­lan i Arvi­ka har beslu­tat att fort­satt bedri­va del­vis distans­un­der­vis­ning på högstadiet. 

Estetiska skolans högstadium. FOTO: SAKEUS BERG.
Este­tis­ka sko­lans hög­sta­di­um. FOTO: SAKEUS BERG.

- Vi har beslu­tat att vårt hög­sta­di­um ska fort­sät­ta med det nuva­ran­de upp­läg­get fram till vec­ka 6. Oli­ka klas­ser är hem­ma oli­ka dagar, så att ele­ver­na är i sko­lan varan­nan dag, berät­tar David Johan­nes­son, admi­nist­ra­tör på Este­tis­ka skolan.

Sedan ter­mins­star­ten har det inte före­kom­mit någon smitt­sprid­ning på skolan.

- Efter sam­råd med Smitt­skydd Värm­land har vi bedömt att smitt­lä­get i Arvi­ka kom­mun fort­fa­ran­de är på en så hög nivå att det är lämp­ligt att för­länga upp­läg­get med del­vis distans någ­ra vec­kor till. För­de­lar­na är fram­förallt att det inte blir trångt i kor­ri­do­rer och mat­sal, och att vi kan läg­ga om sche­mat för att hela tiden använ­da störs­ta till­gäng­li­ga rum för under­vis­ning­en, för­kla­rar David.