Corona: Så påverkas vårdnadshavare, barn och personal av förskoleavdelningens stängning

Nyheter och klipp

En för­sko­le­av­del­ning i Arvi­ka har stängts efter kon­sta­te­rad coro­na­smit­ta. Vård­nads­ha­va­re ombeds hål­la sina barn hem­ma till och med tis­dag eftersom vi stäng­er avdel­ning­en helt, berät­tar för­sko­le­chef Eli­sa­bet Björklund.

Mon­tage. Genrebilder.

- Per­so­na­len på avdel­ning­en stan­nar ock­så hem­ma till och med mån­dag, even­tu­ellt får de så kal­lad smitt­bä­rar­peng från För­säk­rings­kas­san men de mås­te kon­tak­ta sin läka­re för att få ett intyg, berät­tar Björklund. 

- På tis­dag har vi tänkt att de ska tvät­ta lek­sa­ker mm innan bar­nen kom­mer till­ba­ka på ons­dag, för­ut­satt att de inte bli­vit sju­ka, tilläg­ger hon.

Björ­klund berät­tar att sam­ma åtgärd kan vid­tas om det skul­le upp­stå en lik­nan­de situ­a­tion på en annan för­sko­la eller avdel­ning.
- Men i så fall pra­tar jag med smitt­skydd Värm­land och lyss­nar på vad de råder mig att göra innan vi stäng­er. Vi hop­pas ändå att det inte ska hän­da igen, för­kla­rar hon, och tilläg­ger att hon hop­pas att de som är sju­ka ska till­frisk­na snabbt så att de kan kom­ma till­ba­ka till för­sko­la och jobb.