Ingesunds-violinist nominerad till amerikansk Grammy – "En dröm i uppfyllelse"

Nyheter och klipp

Vio­li­nis­ten Peter Her­rest­hal, lära­re och pro­fes­sor vid musik­hög­sko­lan Ing­esund i Arvi­ka har till­sam­mans med Oslo Fil­har­mo­nis­ke Orkes­ter och pro­du­cen­ten Hans Kip­fer nomi­ne­rats till en ame­ri­kansk Gram­my för sin med­ver­kan på en vio­lin­kon­sert av Kai­ja Saa­ri­a­ho. Det har Sve­ri­ges Radio rapporterat.

Kaija Saariaho och Peter Herrestahl. Foto: Morten Krogvold.
Kai­ja Saa­ri­a­ho och Peter Her­rest­hal. Foto: Mor­ten Krogvold.

- Vi är så nöj­da med resul­ta­tet och har fått fan­tas­tis­ka recen­sio­ner i tid­ning­ar­na BBC och Gram­op­ho­ne men att inspel­ning­en får en Gram­my-nomi­ne­ring var helt otro­ligt, berät­tar Her­rest­hal.
- En dröm som går i upp­fyl­lel­se kan man säga, tilläg­ger han.

Her­rest­hal berät­tar att han spe­lat fiol­kon­ser­ten näs­tan 20 gång­er på kon­ser­ter runt om i Euro­pa och USA innan han spe­la­de in den.
- Jag kän­ner att jag fick den per­fek­ta diri­gen­ten och orkes­tern med mig för att göra den­na CD på det svens­ka skiv­bo­la­get BIS som jag har arbe­tat med i många år, för­kla­rar han.

Her­rest­hals förs­ta arbe­te som lära­re var på musik­hög­sko­lan Ing­esund år 2000.

- Så jag har fak­tisk 20 års­ju­bi­le­um, för­kla­rar han.

- Just nu arbe­tar jag i en något mind­re andel som gäst­pro­fes­sor men jag har all­tid behål­lit anslut­ning­en till sko­lan, berät­tar Her­rest­hal, och fort­sät­ter:
- Min egen lära­re Mag­nus Erics­son är ock­så till­ba­ka som pro­fes­sor vid Ing­esund och vi har ett fan­tas­tiskt samarbete!

Her­rest­hal berät­tar att job­bet på Ing­esund varit otro­ligt vik­tigt för hans utveck­ling som lärare.

Den nomi­ne­ra­de kon­ser­ten har skri­vits av Kai­ja Saa­ri­a­ho, och Her­rest­hal berät­tar att han nu spe­lar ett helt nytt verk, 'Vers Toi es si loin', som Saa­ri­a­ho skri­vit åt honom.

-Jag tyc­ker att det är den bäs­ta gåvan jag någon­sin fått, en liten aria för fiol och orkes­ter häm­tad från hen­nes beröm­da ope­ra 'Amour de Loin' som fram­för­des för två år sedan på Met­ro­po­li­tan Ope­ra i New York, den förs­ta ope­ra av en kvin­na upp­satt där på 100 år, berät­tar Her­rest­hal.
- Ing­esund came­ra­ta, en utmärkt kam­ma­ror­kes­ter i sko­lan, spe­la­de den med mig under led­ning av Mag­nus dagen innan Euro­pa gick in i Coro­na lock­down för näs­tan ett år sedan, berät­tar han.

Her­rest­hal är nomi­ne­rad i kate­go­rin bäs­ta utö­va­re och producent.