Förskola stänger helt efter coronasmitta på avdelning – Vill undvika ytterligare smittspridning

Nyheter och klipp

Läran­de och stöd i Arvi­ka har i sam­råd med Smitt­skydd Värm­land beslu­tat att stänga för­sko­lan Rosen­går­den res­ten av vec­ka 5, det­ta för att und­vi­ka ytter­li­ga­re smitt­sprid­ning på för­sko­lan. För­sko­lan lig­ger i anslut­ning till Kyr­ke­by­sko­lan i Arvi­ka kommun.

FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH
FOTO: MARTIN SANCHEZ/UNSPLASH

Under för­ra vec­kan kon­sta­te­ra­des coro­na­smit­ta på en av för­sko­lans avdel­ning­ar, och Läran­de och stöd fata­de beslut om att stänga avdel­ning­en. Vård­nads­ha­va­re upp­ma­na­des hål­la sina barn hem­ma till och med tis­da­gen den and­ra feb­ru­a­ri. På ons­da­gen med­de­la­de komu­nen att ett beslut fat­tats om att hela för­sko­lan ska stäng­as. "Anled­ning­en till stäng­ning­en är att för­hind­ra ytter­li­ga­re smitt­sprid­ning, men ock­så på grund av brist på per­so­nal", skri­ver kom­mu­nen på sin hemsida.

– På tis­dag har vi tänkt att de ska tvät­ta lek­sa­ker mm innan bar­nen kom­mer till­ba­ka på ons­dag, för­ut­satt att de inte bli­vit sju­ka, berät­ta­de för­sko­le­chef Eli­sa­bet Björ­klund för Arvi­ka­ma­ga­si­net på sön­da­gen efter att det förs­ta beslu­tet fattats.

För­sko­lan kom­mer att hål­la stängt till och med sön­da­gen den 7 feb­ru­a­ri och räk­nar med att öpp­na igen mån­da­gen den 8 feb­ru­a­ri, om inte fler bekräf­ta­de fall upp­täcks eller bris­ten på per­so­nal fortsätter. 

Vård­nads­ha­va­re på den för­sko­lan har bli­vit informerade.