Kommunen satsar 15 miljoner på utbyte av vägbelysning – Så mycket energi sparas

Nyheter och klipp

Arvi­ka kom­mun har påbör­jat ett arbe­te med att byta ut all gam­mal gatu- och väg­be­lys­ning i kom­mu­nen till LED-arma­tu­rer. Belys­ning­en kom­mer att bytas ut i oli­ka områ­den i hela kom­mu­nen i oli­ka peri­o­der, och arbe­tet beräk­nas ta tre år.

FOTO: OLA MOSSBERG.

Totalt rör det sig om cir­ka 5.200 gatu­ar­ma­tu­rer som ska bytas ut. "LED-lam­por drar myc­ket lite ström, en del av dagens lam­por är 70 W och LED-lam­por­na är på 35 W och är där­för ett bra mil­jö­val", skri­ver kommunen.

Spa­rar 860.000 kWh

När alla arma­tu­rer bytts till led kom­mer ener­gi­be­spa­ring­en per år vara 860.000 kWh. 

- Det­ta mot­sva­rar 43 elupp­värm­da vil­lors års­för­bruk­ning i bespa­ring, berät­tar Peter Söder­ström, kom­mu­nal­råd, för Arvikamagasinet.

- Det är oer­hört vik­tigt att även vi inom offent­lig sek­tor bidrar så myc­ket vi kan för så liten kli­mat­på­ver­kan som möj­ligt. I vår stra­te­gis­ka plan har vi fle­ra mål som är kopp­la­de till agen­da 2030, för oss ange­lä­get att fort­sät­ta på den lin­jen. Att kun­na göra en sådan inve­ste­ring och nå målet om LED-belys­ning på så kort sikt och sam­ti­digt sän­ka drifts­kost­na­der är win win både för mil­jön och den kom­mu­na­la plån­bo­ken, säger Söderström.

Unik sats­ning

Pro­jek­tet är en unik sats­ning i regi­o­nen där Arvi­ka kom­mer nå 100% LED inom 3 år. "Den nya belys­ning­en är ener­gi­snål, men ock­så mer kost­nads­ef­fek­tiv och ett sätt för Arvi­ka kom­mun att job­ba mot Agen­da 2030-målen", skri­ver kom­mu­nen i ett pressmeddelande.

- Vi anser att det en väl­digt tyd­lig sats­ning där vi på kort tid kom­mer att byta ut arma­tu­rer till alla. Den är unik då vi tro­li­gen är gans­ka ensam­ma om att har 100% led i vårt gat­ljus­be­stånd. Jag vet inte om någon annan kom­mun i Värm­land som kom­mit så långt i det­ta arbe­te, berät­tar Söder­ström för Arvikamagasinet.

- Vi kom­mer att byta i de områ­den där beho­vet är störst och  star­tar i områ­det kring Jös­se­fors. Då bytet av arma­tu­rer görs under dag­tid så kom­mer invå­nar­na inte att mär­ka något, utan när kväl­len kom­mer så fun­ge­rar lju­sen som van­ligt, berät­tar Söderström.