Vattenläcka leder till missfärgat vatten

Nyheter och klipp

På tors­dags­ef­ter­mid­da­gen skic­ka­de Arvi­ka kom­mun ut ett stör­nings­med­de­lan­de om en vat­tenläc­ka på väst­ra Kyr­ko­ga­tan, Haga­ga­tan och Alléga­tan i cen­tra­la Arvika. 

Arkiv­bild.

"På grund av det­ta kan man upp­le­va miss­färg­ning­ar på vatt­net", skri­ver kom­mu­nen i med­de­lan­det. Vatt­net är där­e­mot inte far­ligt att dric­ka, och den bru­na fär­gen på vatt­net beror till störs­ta delen på rost. Arvi­ka kom­mun upp­ma­nat att spo­la i kra­nen för att få bort miss­fär­gat vatten.

Upp­ti­ning av mar­ken och gräv­ning för att laga vat­tenläc­kan kom­mer att påbör­jas under fre­da­gen, och tra­fi­ken kan kom­ma att påver­kas på de berör­da gatorna.

Upp­ti­ning av mar­ken är påbör­jad och gräv­ning för att laga vat­tenläc­kan kom­mer att påbör­jas under mor­gon­da­gen. Tra­fi­ken på des­sa gator kan påverkas.