Arvika-artist släpper ytterligare en singel

Nyheter och klipp

På fre­da­gen släpp­te Arvi­ka-artis­ten Eme­lie Rudqvist en ny sing­el under artist­nam­net 'Hen­ry Em'. Låten heter 'CNT B US' och är Eme­li­es tred­je singel.

Emelie Rudqvist. FOTO: CHRISTOFFER ALMGREN.
Eme­lie Rudqvist. FOTO: CHRISTOFFER ALMGREN. 

- CNT B US blir min tred­je sing­el och jag är så him­la tag­gad för låt­släpp. Känns som en evig­het sen jag släpp­te nytt så ska bli rik­tigt kul att se vad folk tyc­ker!, berät­tar Emelie. 

- De två förs­ta låtar­na jag släppt, släpp­te jag som en helt inde­pen­dent artist. Och jag är så stolt över de track­sen. De var så vik­ti­ga för mig, inte bara som artist, men ock­så för att ham­na där jag är idag där jag får back­ning av ett indie­bo­lag som tror sten­hårt på det vi gör, så det känns sjukt roligt!, fort­sät­ter hon.

Hon har själv skri­vit låten, som pro­du­ce­ras av Hen­rik Tran. 

- Jag gil­lar att vara invol­ve­rad i soun­det och pro­duk­tio­nen men är helt bero­en­de av duk­ti­ga pro­du­cen­ter att över­sät­ta vad jag tän­ker, berät­tar hon.

Eme­lie är född och upp­vux­en i Arvi­ka och Gla­va och har bott i kom­mu­nen stör­re delen av livet. Hon har plug­gat musik­pro­duk­tion på Ing­esunds Musik­hög­sko­la och ytter­li­ga­re på musik­hög­sko­lan BIMM i London.

- Mitt intres­se bör­ja­de nog ordent­ligt i gym­na­si­et. Och har växt över tiden till något jag verk­li­gen gil­lar och vill bli bätt­re på, för­kla­rar hon.

- För mig hand­lar låten om att släp­pa taget om ett för­hål­lan­de som kanske fast­nat. Som man kanske växt ur. Men sam­ti­digt behö­ver inte det vara sorg­ligt. Ibland bara är det så. Och det är lite fint kan jag tyc­ka. Att man ändå fått vara med varand­ra den tiden man fick, för­kla­rar hon.