Räddningstjänstens råd – Så vistas du säkert ute på isen i vinter

Nyheter och klipp

Den senas­te tiden har det skett ett antal olyc­kor av per­so­ner som gått genom isen i Arvi­ka kom­mun. Rädd­nings­tjäns­ten i Arvi­ka ger nu sina råd för att så säkert som möj­ligt vis­tas på ute på isen i vinter.

Isvak­söv­ning. FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN ARVIKA.

Först och främst upp­ma­nar rädd­nings­tjäns­ten att inte ge sig ut på isen ensam.

- En kom­pis är bäs­ta liv­räd­da­ren, skri­ver de.

De rekom­men­de­rar ock­så att man all­tid har med sig isdub­bar, ispik, flyt­hjälp, rädd­nings­li­na, vis­sel­pi­pa och en mobil­te­le­fon.
- En ryggsäck med ombyte är ock­så bra att ha på sig.

Om någon går genom isen

Om någon skul­le gå genom isen ska man så fort som möj­ligt lar­ma 112 och använ­da en för­längd arm för att få upp per­so­nen ur vattnet.

- När­ma dig vaken från sam­ma håll som den nöd­ställ­de kom. Där finns is som bär. Ha all­tid något mel­lan dig och den nöd­ställ­de, t.ex. en lina, ispik, liv­boj eller träd­gren, skri­ver räddningstjänsten.

- Ta det lugnt och tänk på din egen säker­het. Per­so­nen som har gått ige­nom isen kan drab­bas av panik och det finns risk för att du blir ned­dra­gen under vatt­net om du kom­mer för nära. En liv­räd­da­re i en vak gör mer ska­da än nytta.

Om du själv går genom isen

- Ta det lugnt! Det är inte livs­far­ligt att ham­na i iskallt vat­ten, du har unge­fär 15 minu­ter på dig innan läget blir rik­tigt all­var­ligt. En ryggsäck ger dig flyt­hjälp och isdub­bar­na hål­ler dig uppe. Vänd dig om så att du kan bör­ja arbe­ta dig upp från det håll du kom ifrån. Är det tunn is så hac­ka dig fram dit isen bär dig, då spa­rar du kraft.

Rädd­nings­tjäns­ten upp­ma­nar ock­så att ha med en ispik för att tes­ta isens tjocklek.

- För att kun­na gå på isen ska det fin­nas minst 10 cm kärnis som är hård och genom­skin­lig. Mör­ka­re färg tyder på en tun­na­re is.

Isens sva­ga punk­ter är kring vass, råk, bryg­ga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.