Boende vill se farthinder längs vägen – Haft dialog i flera år

Nyheter och klipp

Remy Brän­de­falk bor längs Rack­sta­vä­gen i Arvi­ka, och menar att höga has­tig­he­ter längs vägen igno­re­ras av de bestäm­man­de. I ett blog­gin­lägg skri­ver han att han själv och många and­ra som bor längs vägen dag­li­gen upp­le­ver hög tra­fik med extremt många fortkörare.

FOTO: FOTOLADAN.
Rack­sta­vä­gen. FOTO: FOTOLADAN.

Peter Adolfs­son, gatu- och tra­fi­kan­sva­rig i Arvi­ka kom­mun berät­tar att det varit på tal i fle­ra år. Remy Brän­de­falk har haft en dia­log med både Tra­fik­ver­ket och Läns­sty­rel­sen under de senas­te åren, men han har fått avslag och menar att ingen­ting gjorts. 

- Jag anser att det ska upp två fart­hin­der i mit­ten av den tota­la sträc­kan där husen är täta­re, samt skyl­tar att det är fart­hin­der och rekom­men­de­rad läg­re has­tig­het där, berät­tar han för Arvikamagasinet.

Remy för­kla­rar att det är ett tät­be­byggt områ­de med många far­li­ga utfar­ter längs vägen. Han påpe­kar ock­så att vägen är tre meter sma­la­re än vid Tase­rud, där has­tig­hets­be­gräns­ning­en är lägre.

- Jag för­står att de har oro, vägen är rela­tivt smal och lite kro­kig, trångt med sten­mur och lite träd nära vägen och så, berät­tar Peter Adolfsson.

Han för­kla­rar att den aktu­el­la vägen är en enskild väg, vil­ket inne­bär att huvud­man­nen har ansvaret.

- Ska åtgär­der göras på enskil­da vägar så är det dess huvud­man som ansva­rar för det och bland annat Tra­fik­ver­ket om det är så att väg upp­bär stats­bi­drag och Läns­sty­rel­sen om det gäl­ler has­tig­hets­be­stäm­mel­ser, för­kla­rar han.

FOTO: FOTOLADAN.

För två år sedan var Remy i kon­takt med väg­sam­fun­det för vägen. Han menar att de inte har gjort någon­ting alls.

- Det vore högin­tres­sant att veta var­för inte väg­sam­fun­det ens bryd­de sig om min skri­vel­se eller gjor­de någon­ting. Inte ens poli­sen kun­de för­stå hur det kun­de vara 70 km på den­na väg, berät­tar han.

Boen­de i områ­det berät­tar om fort­kö­ran­de bilar längs sträc­kan. Vad tän­ker du om det?

-For­dons­fö­ra­re kör all­tid någon gång för fort, mitt tips är att be polis att ha fart­kon­troll lite då och då, att man från sam­fäl­lig­he­ten skri­ver till Läns­sty­rel­sen om en öns­kad has­tig­hets­re­gle­ring med tan­ke på ovan nämnt och att det vad jag tror finns barn­fa­mil­jer efter sträc­kan med mera, menar Adolfsson.

- Jag tror att det är bashas­tig­het, 70, på den­na sträc­kan? 50 kan tyc­kas vara mer rele­vant men som sagt vet inte vad det är på sträc­kan och de for­dons­fö­ra­re som kör för fort bru­kar inte bry sig om siff­ror på skyl­tar, avslu­tar han.