Brittiska mutationen av covid-19 finns nu i Värmland

Nyheter och klipp

Den brit­tis­ka muta­tio­nen av coro­na­vi­ru­set finns nu i Värm­land. Smitt­skyddslä­ka­re Inge­mar Hal­lén säger till VF att det finns ett säker­ställt fall, men att det inte fanns någon aktu­ell utlandsvistelse.

– Det är en fak­tor som har till­kom­mit och gör det ännu svå­ra­re med pro­gno­ser över hur smit­tan utveck­las, säger Hal­lén till tidningen.

Enligt Folk­hälso­myn­dig­he­ten ver­kar muta­tio­nen vara mer smitt­sam än and­ra vari­an­ter av viru­set. Nu har även Regi­on Värm­land fått sitt förs­ta fall av det mute­ra­de viruset.